หลักการเขียนหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

ตัวอย่างข้อผิดพลาดจากการตรวจหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ E-Signature ของกรมส่งเสริมการเกษตร

การอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ E-Signature

Scroll to Top