คลินิกพืชและหมอพืช

เอกสารและสื่อการเรียนรู้

แบบประเมินการให้บริการคลินิกพืช

สัญลักษณ์ (Logo) คลินิกพืช

เวกเตอร์ (Vector)

ระบบคลินิกพืช

ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) กรมส่งเสริมการเกษตร

  • รหัสวิชา AEKS029 การวินิจฉัยศัตรูพืชระดับพื้นที่ (Field Pest Diagnosis)
  • รหัสวิชา AEKS030 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย

https://e-learning.doae.go.th

การอบรม หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช

  • เอกสารประกอบการอบรม

หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/12Mxi4OnlZ_n6Iq3cO9PbBi_L6pPr_8pF?usp=drive_link

หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1CSvvBKgPu1vJaBc2I8EFp6wWTLD-34nk?usp=drive_link

  • วิดีโอบันทึกการอบรม

หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2565

https://docs.google.com/document/d/1PAaJV5_ytk9SCgZrnYSry2OtRr33RiNN/edit?usp=sharing&ouid=114607344807642496263&rtpof=true&sd=true

หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566

ทำเนียบหมอพืช

Scroll to Top