Uncategorized

ประกาศกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เรื่อง ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มีจิตอาสาในการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่วนรวม

กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

ผอ. กอป. ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมการระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ. กอป. ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมการระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

Scroll to Top