ผอ. กอป. ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมการระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมการระบาดศัตรูมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ นายอำเภอบางสะพาน นายอำเภอทัพสะแก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายก อบต. และปลัดอบต.ช้างแรก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีการเจาะเข้าลำต้นและพ่นทางใบ ในพื้นที่ที่พบการระบาดในระดับปานกลางและรุนแรง โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ วางแผนแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

Scroll to Top