กอป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกอป.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายนางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังการระบาด การป้องกันและกำจัดไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ กอป. ได้ชี้แจงในประเด็นการเฝ้าระวังและสำรวจศัตรูพืช การแจ้งเตือนการระบาด และขั้นตอนการรายงานในระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ระหว่าง กอป. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Scroll to Top