Author name: กพต.

กอป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกอป.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวย …

กอป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกอป. Read More »

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อ …

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช Read More »

Scroll to Top