กอป. ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้ นายสามารถ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีการเปรียบเทียบพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และพื้นที่ที่ไม่พบการระบาด

Scroll to Top