กอป . ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมวางแผนการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์

          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช  และจัดการดินปุ๋ย มอบหมายนางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมกับวางแผน แนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในเชิง Circular Economy ด้วยแนวคิด Waste Value Management ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านอะโรแมติก ฟาร์ม  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางนวลลออ เทิดเกียรติกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านอะโรแมติก ฟาร์ม และดร.ทวนชัย อรุณโรจน์ ได้ร่วมหารือ ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนในการดำเนินงานโครงการฯ

Scroll to Top