Author name: กดป.

กอป . ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมวางแผนการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์

          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุ …

กอป . ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมวางแผนการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์ Read More »

กอป. ติดตามการขับเคลื่อนงานดินและปุ๋ยในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

กอป. ติดตามการขับเคลื่อนงานดินและปุ๋ยในพื้นที่จังหวัดตรัง Read More »

กอป . ร่วมงานวันรณรงค์และติดตามการผลิตและใช้แหนแดง

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาวนิธิมา รัตติโชติ รักษาการในต …

กอป . ร่วมงานวันรณรงค์และติดตามการผลิตและใช้แหนแดง Read More »

กอป. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ชูเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและใช้ไบโอชาร์

ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2566 กรมส่งเสริมการเ …

กอป. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ชูเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและใช้ไบโอชาร์ Read More »

กอป.ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 กองส่งเสริมการอารัก …

กอป.ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร Read More »

Scroll to Top