กอป.ลงพื้นที่สำรวจและตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้ในมันสำปะหลังที่พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้นางสินันต์ธร จันทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และนางสาวนิธิมา รัตติโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้ในมันสำปะหลังในพื้นที่ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เพื่อศึกษาอัตราส่วนสารเคมีที่ใช้พ่นและชนิดของสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ที่มีการระบาดในมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรหมอบหมายเจ้าหน้าที่ทดสอบสารเคมีทั้งหมด 9 สาร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การนำไปให้คำแนะนำเเก่เกษตรกรต่อไป

Scroll to Top