กอป. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายนางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ณ จังหวัดตราด จันทบุรี และจังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ นำเสนอวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ (การสำรวจ/การเก็บข้อมูล/การบันทึกข้อมูลในระบบ) พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนคัดเลือกพื้นที่เพื่อสุ่มสำรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน เพื่อให้การรายงานข้อมูลในระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักมีประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล เป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มหรือโอกาสที่จะเกิดการระบาดของศัตรูพืช และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรได้ทันท่วงที

Scroll to Top