กอป. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายนางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ นำเสนอวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ (การสำรวจ/การเก็บข้อมูล/การบันทึกข้อมูลในระบบ) พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนคัดเลือกพื้นที่เพื่อสุ่มสำรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพด พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะนำในการพัฒนางาน เพื่อให้การรายงานข้อมูลในระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักมีประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล เป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มหรือโอกาส ที่จะเกิดการระบาดของศัตรูพืช และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรได้ทันท่วงที

    Scroll to Top