กอป. ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์กำจัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี ร่วมจัดนิทรรศการการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานและใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมันในการควบคุมแมลงวันผลไม้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมแมลงวันผลไม้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมและลดประชากรแมลงวันผลไม้แก่เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ราย โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลาดวัดชมพูพน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top