กอป. ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดด้วยชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างแม่นยำด้วยเทคนิค ELISA และการใช้แผ่นทดสอบ Strip test

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดด้วยชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างแม่นยำด้วยเทคนิค ELISA และการใช้แผ่นทดสอบ Strip test ร่วมกับโครงการ RAIN ไบโอเทค และกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาการนำชุดตรวจหาโรคใบด่างมันสำปะหลังมาใช้คัดกรองในการจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการใช้ชุดตรวจฯ ELISA เพื่อคัดกรองแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้กับโครงการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ซึ่งในขั้นตอนแรกโครงการ RAIN จะสนับสนุนชุดตรวจ ELISA และฝีกอบรมการตรวจด้วยชุดตรวจ ELISA ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา (ศทอ.)

Scroll to Top