กอป. ประชุมหารือการผลิตขยายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการผลิตขยายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมหารือแนวทางและวางแผนการผลิตขยายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์ต้านทาน (อิทธิ 1 อิทธิ 2 อิทธิ 3) จากมูลนิธิฯ จำนวน 15,000 ลำ ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ เพื่อนำมาขยายพันธุ์แบบเร่งรัดด้วยวิธี X20 ใช้เวลาประมาณ 45 วัน จะได้ต้นพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างมากกว่า 2000,000 ต้น เพื่อเตรียมกระจายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างให้เกษตรกรปลูกต่อไป

Scroll to Top