กอป. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 กอป. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ปี 2567 – 2570) และโครงการบริหารจัดการพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการควบคุมโรคใบด่างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแผนบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ปี 2567 – 2570) และให้มีการปรับรายละเอียดแผนคือ การจัดตั้งกองทุนมันสำปะหลัง ระยะยาว ปี 70-71 มาอยู่ในแผนระยะกลาง ปี 68-70 มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแนวทางและเสนอ พ.ร.บ. มันสำปะหลัง เรื่องการควบคุมการเก็บมันอ่อนทำให้คุณภาพมันต่ำ ที่ประชุมเสนอการเปิด-ปิดโรงงาน แบบเปิด 4 เดือน ปิด 8 เดือน โดยจะนำเข้าคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อพิจารณาต่อไป

Scroll to Top