ผอ.กอป. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศจช.ตำบลนางตะเคียน และสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ในการผลิตขยายและสนับสนุนแตนเบียนบราคอนให้กับเกษตรกรสมาชิก ศจช. และเกษตรกรในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการของจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการภายใต้มาตรการ 1 ส. 3 จ. ได้แก่ ส. สำรวจ : หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ จ. แจ้ง : แจ้งข้อมูลแก่ อกม. ผู้นำท้องถิ่น จ. จัดตั้งกลุ่ม : จัดตั้งกลุ่มผลิตแตนเบียนทุกตำบล จ. จัดการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ

Scroll to Top