กอป. ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระดับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมพิธีเปิดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระดับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโรงเรียนเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมสัมมนาฯ จำนวน 72 คน การสัมมนาฯ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการให้มีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร พร้อมสำหรับขับเคลื่อนงานโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

Scroll to Top