วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

 • มุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ

 • ศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • พัฒนาเกษตรกรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • พัฒนาการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • บูรณาการการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย

ยุทธศาสตร์

 • พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • สร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช
 • บูรณาการและสร้างเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
 • สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
Scroll to Top