ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน

Scroll to Top