ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

กอป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม “การสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี ต้อนรับคณะอาจารย์ แ…

กอป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกอป.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ม…

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบ…

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย …

กอป.ลงพื้นที่สำรวจและตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้ในมันสำปะหลังที่พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมา…

กอป. ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์กำจัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหม…
Scroll to Top